pl

czytaj więcej

Regulamin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin określa sposób zawarcia umowy najmu noclegu, zasady rozliczania, a także anulowania rezerwacji w ramach Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

  2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. DEFINICJE

  Usługodawca - Robert Krych, Robert Krych, , Kórnicka 198, 62-020, Zalasewo

  Oferta - miejsce noclegowe oferowane przez Usługodawcę w celu zawarcia umowy najmu noclegu za pośrednictwem Serwisu.

  Gość - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 kodeksu cywilnego, zawierająca z Usługodawcą umowę najmu noclegu.

  Umowa najmu noclegu - czynność prawna, zawierana za pośrednictwem Serwisu z chwilą potwierdzenia rezerwacji, regulująca ogół wzajemnych praw i obowiązków Usługodawcy i Gościa. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawartej umowy. Do umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy.

  Serwis - prezentacja Oferty Usługodawcy w Internecie, umożliwiająca zawarcie Umowy najmu noclegu on-line;

  Elektroniczny Formularz Rezerwacji - formularz zamieszczony w Serwisie umożliwiający zawarcie Umowy najmu noclegu;

  Całkowita Cena Usługi - całkowita cena usługi wskazana podczas dokonywania rezerwacji, obejmująca wszelkie należności wynikające z zawartej Umowy najmu noclegu z tytułu podatków i wszelkich danin publicznych.

  Polityka prywatności i cookies Serwisu - dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu i jest dostępna na stronie https://engine10102.idobooking.com/index.php?module=cookies&displayOnToplayer=true.

 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:

   1. zawieranie umów najmu noclegu;

   2. przesyłanie wiadomości e-mail, w których Usługodawca potwierdza utworzenie rezerwacji wraz z jej warunkami oraz terminem dokonania płatności;

   3. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Serwisu.

  2. Korzystanie ze Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełniania przez system informatyczny, z którego korzysta Gość następujących minimalnych wymagań technicznych:

   1. przeglądarki internetowe tj. Firefox, Chrome, Internet Explorer w aktualnej wersji,

   2. dowolny program od przeglądania plików w formacie PDF,

   3. posiadanie czynnego i prawidłowo skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

 4. SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY

  1. Przedmiotem Umowy jest najem miejsca noclegowego oferowanego przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu. Do zawarcia umowy dochodzi za pośrednictwem Elektronicznego Formularza Rezerwacji w kolejnych nastepujących po sobie krokach - dokładne oznaczenie przez Gościa terminu rozpoczęcia i zakończenia pobytu, dokonanie wyboru miejsca noclegowego, zadeklarowanie liczby osób,

  2. Po podaniu przez Gościa wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie rezerwacji. W celu złożenia rezerwacji konieczne jest podanie w Elektronicznym formularzu rezerwacji danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, wysłanie rezerwacji poprzez naciśnięcie przycisku [Złóż zamówienie].

  3. Umowę najmu noclegu uważa się za zawartą w chwili przyjęcia przez Usługodawcę Elektronicznego Formularza Rezerwacji, czego potwierdzeniem jest wyświetlenie komunikatu potwierdzającego przyjęcie rezerwacji i podanie jej numeru.

  4. Po zawarciu umowy Gość otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie zawartej umowy wraz ze wskazaniem jej wszystkich istotnych postanowień, w szczególności określeniu Całkowitej Ceny Usługi, terminu i sposobu płatności oraz warunków przyjęcia i anulowania rezerwacji. W przypadku wymagania przedpłaty wskazany jest termin jej uiszczenia wraz z informacją o skutkach bezskutecznego upływu terminu zapłaty. Braku zapłaty przedpłaty w terminie wskazanym w wiadomości e-mail powoduje anulowanie rezerwacji i odstąpienie przez Usługodawcę od zawartej Umowy najmu noclegu bez wyznaczenia dodatkowego terminu na spełnienie świadczenia.

  5. Niedowolne jest oddawanie miejsca noclegowego bedącego przedmiotem Oferty w podnajem oraz przekazywania lub udostępniania osobom trzecim.

 5. ANULOWANIE I ZMIANA REZERWACJI

  1. Nie wykonanie czynności opisanych w wiadomości zawierającej potwierdzenie o przyjęciu rezerwacji w wymaganym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji i odstąpienie przez Usługodawcę od zawartej Umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu na spełnienie świadczenia.

  2. Anulowanie lub zmiana rezerwacji są możliwe poprzez link zawarty w e-mailu lub przez kontakt z Obsługą. Skorzystanie z linku w e-mailu umożliwia automatyczne, natychmiastowe anulowanie rezerwacji na warunkach zaakceptowanych w procesie składania zamówienia w Elektronicznym Formularzu Rezerwacji.

 6. REKLAMACJE

  1. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z Umową świadczenia usług, wszelkie reklamacje Gość powinien zgłosić na piśmie lub w formie wiadomości e-mail w terminie 14 dni od dnia zakończenia pobytu.

  2. Reklamacja powinna zawierać dane Gościa: imię, nazwisko, adres poczty e-mail podany podczas rezerwacji, wskazanie problemu.

  3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania, o czym informuje Gościa w tej samej formie: pisemnej lub elektronicznej.

  4. Jeżeli informacje podane w reklamacji wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwróci się o ich uzupełnienie w terminie wyznaczonym do rozpoznania reklamacji. Termin, o którym mowa w pkt 3 biegnie dla Usługodawcy od momentu otrzymania uzupełnionej reklamacji.

  5. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Usługodawca jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie lub w formie elektronicznej przyczyny odmowy.

 7. USTALENIA KOŃCOWE

  1. Osoba dokonująca rezerwacji online ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w Elektronicznym Formularzu Rezerwacji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu lub błędnie wprowadzone dane w formularzu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, których nie można skorygować poprzez edycję rezerwacji, prosimy o pilny kontakt z Obsługą.

  2. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Kontakt”, w górnej części kalendarza rezerwacji oraz w e-mailach.

  3. Umowa podlega prawu polskiemu.

  4. Klient oświadcza, że został poinformowany o treści art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z którym w przypadku umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, konsumentowi nie przysługuje przewidziane w art. 27 tej ustawy prawo do odstąpienia od umowa zawartej na odległość.